• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- کوچه مهرگان یکم-برج سفید2(اس ام پی) طبقه اول واحد D1
تات ثبت

شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر براي امور تجاري تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه
سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه ي خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام
شرکت باید عبارت ‹‹با مسئولیت محدود›› قید شود.

مدارك شرکت با مسئولیت محدود براي ثبت:


1 ) دوبرگ تقاضانامهي ثبت شرکتها با مسئولیت محدود
2 ) دوبرگ شرکت نامه
3 ) دو نسخه از اساسنامه
4) دو نسخه صورتجلسهي مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
5 ) فتوکپی شناسنامهي شرکا و مدیران و ارائهي مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.