• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

آيين نامه اجرايی ماده (5) قانون جهش توليد دانش بنيان

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

1- دستگاه: دستگاه های اجرای موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386- و واحدهای وابسته و تابع آنها، دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی.

2- طرح (پروژه): پژوهش هاي دانشگاهي، پايان نامه و رساله تحصيلات تكميلی و كليه طرح هاي مرتبط با دستگاه كه تمام يا بخشی از منابع آن توسط دستگاه تأمين شده است.

3- شركت هاي دانش بنيان: شركت ها و مؤسسات دانش بنيان موضوع قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389- و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

4- شركت های فناور: واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پارک های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی صلاح.

5- اشخاص فعال در طرح (پروژه): اشخاص حقيقی و حقوقی مجری و يا همكار در اجرای طرح (پروژه) كه فعاليت آنها در طرح به تأييد مراجع ذی صلاح در دستگاه رسيده است.

6- دستاورد پژوهشي: يافته های علمي و پژوهشی حاصل از اجرای طرح (پروژه) شامل توليدات علمی، دانش فني، دستور يا تركيب ساخت (فرمولاسيون)، مستندات و نقشه های فنی.

7- دارايی فكری: شامل مالكيت صنعتی (اختراع، طرح صنعتی) و مالكيت ادبی و هنری حاصل از اجراي طرح (پروژه) كه بر اساس مقررات به ثبت رسيده است.

8- برنامه تجاری سازی: برنامه توسعه كسب و كار مشتمل بر تحليل و بررسي صنعت و بازار، تبيين نيازها و انتظارات مشتريان، رويه‎هاي اجرايي و عملياتي تجاري سازي، برنامه هاي بازاريابي و توسعه بازار، تيم سازي، تأمين سرمايه و توسعه محصول كه حسب مورد به تأييد مراجع ذي صلاح موضوع اين آيين نامه مي رسد.

9- در اختيار گذاشتن تمام يا بخشي از دارايي فكري، دستاوردهاي پژوهشي و حق بهره برداري از آنها: اعطاي اجازه بهره برداري (لايسنس) از تمام يا بخشي از دارايي هاي فكری و دستاوردهاي پژوهشي و اجازه استفاده از تمام يا بخشي از حق بهره برداری.

ماده 2- دستگاه موظف است سهم مؤلفين، پديدآورندگان، مخترعين و دارندگان حق از دستاوردهاي پژوهشي، دارايي هاي فكري يا حق بهره برداري را قبل از اتمام طرح (پروژه) با رعايت ماده (5) قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري – مصوب 1386- معين نمايد. براي طرح (پروژه)های انجام شده، حسب تقاضاي اشخاص فعال در طرح (پروژه) يا شركت هاي دانش بنيان و فناور سهم مؤلفين، پديدآورندگان، مخترعين و دارندگان حق معين مي شود.

تبصره 1- وزارتخانه های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند دستورالعمل موضوع اين ماده در خصوص پايان نامه ها، رساله ها و قراردادهاي پژوهشي انجام شده و جاري دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مرتبط با خود را با رعايت حقوق عضو هيئت علمي و دانشجو ظرف سه ماه پس از تصويب اين آيين نامه تهيه و ابلاغ نمايند.

تبصره 2- انعقاد قرارداد مشاركت و يا در اختيار گذاشتن تمام يا بخشی از دارايی  فكری ، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها به صورت بلاعوض موضوع اين آيين نامه، فقط پس از اخذ رضايت كتبی از مؤلفين، پديدآورندگان، مخترعين و دارندگان حق موضوع اين ماده مجاز است.

ماده 3- در اختيار گذاشتن تمام يا بخشی از دارايی فكری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها كه متعلق به دستگاه است، به صورت بلاعوض با تأييد بالاترين مقام دستگاه به اشخاص فعال در طرح (پروژه) كه حداقل يكی از شرايط زير را داشته باشند، با رعايت مفاد ماده (2) اين آيين نامه و در جهت تجاری سازی آنها مجاز است:

1- سهام دار با حداقل بيست و پنج درصد (25%) سهم يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل شركت دانش بنيان و فناور با موضوع فعاليت مرتبط با آن دستاورد پژوهشی يا مالكيت فكری مورد نظر باشد.

2- برنامه تجاري سازي معينی برای دارايی فكری، دستاوردهاي پژوهشی و حق بهره برداری از آنها تهيه و به دستگاه ارايه نمايند و به تأييد دستگاه برسد.

ماده 4- در اختيار گذاشتن تمام يا بخشي از دارايي فكري، دستاوردهاي پژوهشي و حق بهره برداري از آنها كه متعلق به دستگاه است، به صورت بلاعوض با تأييد بالاترين مقام دستگاه به شركت هاي دانش بنيان و فناور كه حداقل يكي از شرايط زير را داشته باشند، با رعايت مفاد ماده (2) اين آيين نامه و در جهت تجاری سازی آنها مجاز است:

1- سابقه فعاليت مرتبط با آن دارايي فكري و دستاوردهاي پژوهشي مورد نظر با تأييد معاونت علمي، فناوری و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور براي شركت هایي دانش بنيان يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برای شركت هاي فناور را حسب مورد داشته باشد.

2- برنامه تجاری سازی معينی برای دارايی فكری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها تهيه و به دستگاه ارايه نمايند و به تأييد دستگاه برسد.

ماده 5- در صورت تقاضای واحدهای صنعتی يا سرمايه گذاران حقيقی و حقوقی برای تجاری سازی دارايی فكری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداري از آنها، دستگاه مي تواند به ميزان مالكيت يا حق بهره برداری خود با رعايت مفاد ماده (2) اين آيين نامه با آنها مشاركت نمايد.

ماده 6- تشخيص اولويت در اختيار گذاشتن تمام يا بخشي از دارايي فكري، دستاوردهاي پژوهشی و حق بهره برداري از آنها با رعايت مواد (3) و (4) اين آيين نامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه است.

ماده 7- دستگاه موظف است نسبت به ثبت اطلاعات دستاورهای پژوهشی موضوع اين آيين نامه در سامانه نظام فكر نو (ايده)ها و نيازها (نان) اقدام نمايد.

ماده 8- دستگاه ها موظفند به صورت سالانه، گزارش اجراي اين آيين نامه را به شوراي راهبري فناوری ها و توليدات دانش بنيان موضوع ماده (2) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاری سازي نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389- و اصلاحات بعدی آن ارائه نمايند.