• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

ماده 1 – شرکت‎هاي خارجي که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانوني شناخته مي‎شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، مي‎توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آئين‎نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:

1- ارايه خدمات بعد از فروش کالاها يا خدمات شرکت خارجي.

2- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي که بين اشخاص ايراني و شرکت خارجی منعقد می شود.

3- بررسي و زمينه ‎سازي براي سرمایه گذاری شرکت خارجي در ايران.

4- همکاري با شرکت‎هاي فني و مهندسي ايراني براي انجام کار در کشورهاي ثالث.

5-  افزايش صادرات غير نفتی جمهوري اسلامی ايران.

6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فن‎آوري.

7- انجام فعاليت‎هايي که مجوز آن توسط دستگاه‎هاي دولتي که به‎ طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي‎گردد، از قبيل ارايه خدمات در زمينه ه‎هاي حمل و نقل، بيمه و بازرسي کالا، بانکي، بازاريابي و غيره.

ماده 2 – شعبه شرکت خارجي، واحد محلي تابع شرکت اصلي است که مستقيما موضوع و وظايف شرکت اصلي را در محل، انجام مي‎دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت نام و با مسووليت شرکت اصلي خواهد بود.

ماده 3 – شرکت‎هاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارک زير را به همراه درخواست کتبي خود به اداره کل ثبت شرکت‎ها و مالکيت صنعتي ارايه نمايند:

1- اساسنامه شرکت، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.

2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شرکت.

3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليت‎هاي شرکت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.

ماده 4 – نماينده شرکت خارجي، شخص حقيقي يا حقوقي است که براساس قرارداد نمايندگي، انجام بخشي از موضوع و وظايف شرکت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شرکت خارجي، نسبت به فعاليت‎هايي که تحت نمايندگي شرکت طرف نمايندگي در محل انجام مي‎پذيرد، مسووليت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي که متقاضي ثبت نمايندگي شرکت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زير را به همراه درخواست کتبي خود به اداره کل ثبت شرکت‎ها و مالکيت صنعتي ارايه نمايند:

1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4) اين آئين‎نامه.

2- مدارک شناسايي شخص متقاضي، براي اشخاص حقيقي، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي، اساسنامه شرکت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.

3-  ارايه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي، در زمينه امور پيش ‎بيني شده در قرارداد نمايندگي.

4- اساسنامه شرکت خارجي طرف نمايندگي، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.

5- گزارش فعاليت‎هاي شرکت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي.

6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شرکت خارجي طرف نمايندگي.

7- معرفي وزارتخانه ذيربط.

تبصره – شرکت‎هايي که مجوز فعاليت آن‎ها تمديد نمي‎شود، (6) ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.

ماده 7 –شعبه شرکت‎هاي خارجي که نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي‎پردازند موظفند، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلي مشتمل بر گزارش‎هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در کشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.

ماده 8 –کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورت‎هاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت (4) ماه پس از پايان سال مالي به دستگاه‎هاي ذيربط ارسال دارند. حسابرسي مذکور تا زماني که آئين‎نامه اجرايي تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‎اي حسابداران ذي‎صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 1372 اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي مورد قبول دستگاه ذيربط، که شرکاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي می‎ باشند، انجام می گيرد.

ماده 9 –اداره امور شعبه يا نمايندگي ثبت شده طبق اين آيين ‎نامه، بايد توسط يک يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد.

ماده 10 – به ‎منظور برخورداری شرکت ‎های خارجي از مزاياي اين آيين نامه و استمرار فعاليت آن‎ها، شرکت های خارجی که تا قبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، در ايران، از طريق شعبه نمايندگی خود فعاليت مي‎کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد (3) و (5) اين آيين نامه را به دستگاه‎های ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آیین نامه تطبيق دهند.