• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

اساسنامه شرکت دانش بنیان

اساسنامه شرکت دانش‌بنیان در واقع اساسنامه شرکت تعاونی یا خصوصی است که به روش عادی در سامانه ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. در اساسنامه شرکت‌های دانش‌بنیان مواردی چون موضوع فعالیت شرکت، سرمایه شرکت، تاریخ شرکت درج می‌شود. در واقع اساسنامه هویت شرکت دانش‌بنیان است. در این اساسنامه باید اهداف و موضوع فعالیت شرکت دانش‌بنیان در ماده یک اساسنامه؛ نام شرکت در ماده دو اساسنامه؛ مدت فعالیت شرکت در ماده سه؛ مرکز اصلی، نشانی و تابعیت شرکت دانش‌بنیان در ماده چهار؛ مقدار سرمایه اولیه شرکت و سهام بی‌نام و یا با نام در ماده پنج اساسنامه؛ تفویض اختیارات، نحوه دعوت از مجمع عمومی، افزایش یا کاهش سرمایه، مدت مدیریت مدیران شرکت، صاحبان امضای مجاز و سال مالی شرکت آورده شود.

در فرآیند ثبت شرکت سهامی خاص اظهارنامه شرکت که شامل نام شرکت، هویت کامل موسسین و محل اقامتگاه آنها، موضوع شرکت، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن، مرکز اصلی شرکت، مدت شرکت، تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آنها و مقدار مبلغ تعهد شده توسط هر یک از موسسین و نیز مبلغی که پرداخت کرده‌اند، آمده است. این اظهارنامه باید هنگام ثبت شرکت باید توسط موسسین تنظیم شده و با قید تاریخ به امضای همه آنها برسد. هنگام تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص در ابتدا باید حداقل ۳۵ درصد کل سرمایه تعهد شده تامین شده و مابقی طی مهلت مقرر پرداخت شود.

شرکت دانش‌بنیان می‌تواند با مسئولیت محدود هم به ثبت برسد. شرکتی که بین دو و یا چند نفر جهت انجام امور تجارتی تشکیل یافته و هر کدام از شرکا بدون آن که میزان سرمایه هر یک از آنها به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، در مقابل تعهدات و قروض شرکت فقط تا میزان سرمایه خود مسئول هستند.

این قرارداد باید با رضایت هر کدام از سهامداران که دارای اهلیت هستند به صورت رسمی تنظیم شده و به امضای تک تک آنها و یا نماینده قانونی آنها که دارای اختیار است برسد. شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل خواهد شد که تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده باشد و تمام سرمایه غیر نقدی آن نیز تقویم و تسلیم شده و در شرکت‌نامه نیز ذکر شده باشد. لازم به ذکر است تقویم میزان سهم الشرکه غیر نقدی هر یک از شرکا در شرکتنامه ضروری است و چنانچه این مورد ذکر نشود، موجب ابطال قرارداد می‌شود.