• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

اصلاحيه طرح اصلاحي آئين نامه ثبت شركت ها

اصلاحيه طرح اصلاحي آئين نامه ثبت شركت ها مصوب 1340 

اصلاحیه «طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340» مصوب 1386/2/24 رئیس قوه قضائیه

نظر به قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجاري و كشاورزي مصوب 10 اسفند 1337 و قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون مزبور مصوب 17 آبان 1377، ماده 9 قانون راجع به ثبت شركت ها مصوب خرداد 1310، مواد 23 و 45 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تير ماه 1310، مواد 11، 16، 17، 582 و 585 قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311، آئين نامه ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مصوب 1337 با اصلاحيه هاي بعدي، قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب 1376 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 1378 هيئت وزيران، قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري هاي خارجي مصوب اسفند 1380 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 1381 هيئت وزيران ، قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي مصوب بهمن 1383 و آئين نامه موضوع ماده 16 قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي مصوب 1384 رئيس قوه قضائيه و با توجه به ابلاغيه شماره 194000 /624 – 29/11/1385 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موضوع تشكيلات تفصيلي اداره كل مالكيت صنعتي، مقرر مي دارد:

ماده 1 – اداره كل ثبت شركت هاي و مالكيت صنعتي وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، به 2 «اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري» و اداره «اداره كل مالكيت صنعتي» تبديل مي گردد.

ماده 2 – اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري داراي وظايف زير خواهد بود:

الف – ثبت شركتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري ايراني حوزه تهران و تغييرات بعدي آن.

‌ ب – ثبت دفتر تجارتي و تغييرات بعدي آن.

ج – پلمپ دفاتر تجارتي و غيرتجارتي حوزه تهران.

د – ثبت شعبه يا نمايندگي شركت هاي خارجي در ايران و تغييرات بعدي آن.

‌ ھ – ثبت موسسات خارجي در ايران.

و – تعيين نام شركت هاي خارجي و مؤسسات غيرتجاري در شرف ثبت سراسر كشور.

ماده 3- اداره كل مالكيت صنعتي نيز داراي وظايف زير خواهد بود:

الف – ثبت علائم تجارتي، نشانه هاي جغرافيايي، اختراعات، نام تجاري، طرح ها و اشكال و مدل هاي صنعتي و نمونه هاي اشياء مصرفي و ديگر مصاديق مالكيت صنعتي كه نيازمند ثبت مي باشد و ثبت تغييرات بعدي آن ها.

ب – اجراي معاهدات و كنوانسيون هاي مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق كه دولت جمهوري اسلامي ايران آنها را پذيرفته و به آنها ملحق شده و يا خواهد شد.

ماده 4- ادارات كل مزبور حسب مورد براي اجراي مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تير ماه 1310 و همچنين رسيدگي به تقاضاهاي ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري،عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومي تهران را داشته و نسبت به قبول يا رد اظهارنامه هاي مرتبط با موضوعات مندرج در مواد 2 و 3 اين آئين نامه اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ماده 5- مديران ادارات كل مزبور، مي توانند تمام يا بخشي از اختيارت خود را به معاونين و رؤساي ادارات تابعه تفويض نمايند.

تبصره- گواهي نامه ثبت اختراع را صرفاً مديركل مالكيت صنعتي امضاء مي نمايد.

ماده 6- اداره كل مالكيت صنعتي علاوه بر انجام وظايف قانوني محوله، موظف است در موضوع حمايت مالكيت صنعتي ،با در نظر گرفتن احتياجات و مقتضيات اوضاع اقتصادي و تعهدات بين المللي كشور، پيشنهادهاي لازم و قانوني مرتبط را به كمك كارگروه مشورتي تهيه و به رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارائه نمايد.

ماده 7 – كارگروه مشورتي با حضور نمايندگان اداره حقوقي قوه قضائيه و وزارتخانه هاي دادگستري، امور خارجه، جهاد كشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، به دعوت و رياست مديركل مالكيت صنعتي در محل اداره كل مزبور تشكيل مي شود.

تبصره 1 – به تشخيص كارگروه، مي توان از نمايندگان ساير وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان هاي غيردولتي (N.G.O) كارشناسان و اشخاص مطلع براي شركت در جلسات دعوت نمود ولي اتخاذ تصميم نهايي در هر موضوع با اعضاء ثابت كارگروه مشورتي خواهد بود.

تبصره 2 – در صورتي كه بررسي هاي كارشناسي و پيشنهادهاي لازم و قانوني كارگروه مزبور مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد پس از تأييد معاونت امور اسناد سازمان از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأمين و پرداخت خواهد شد.

ماده 8 – اداره كل مالكيت صنعتي داراي نشريه رسمي مرتبي خواهد بود كه ضمن اطلاع رساني مناسب در حوزه مالكيت معنوي، مشخصات اختراعات و نمونه هاي اشياء مصرفي، طرح ها و اشكال و مدل هاي صنعتي، علائم تجاري و خدماتي، نشانه هاي جغرافيايي و ساير مصاديق مالكيت صنعتي ثبت شده و اسامي دارندگان گواهي نامه هاي مربوطه در آن منعكس خواهد شد.

ماده 9 – اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري در تهران و واحدهاي ثبت شركت ها در ادارات كل ثبت اسناد و املاك استان ها، قائم مقام دفاتر اسناد رسمي مي باشند.

ماده 10 – وظايف اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري به استثناء بندهاي «د» «ﮪ» «و» ماده 2 اين آئين نامه، در كليه واحدهاي ثبتي خارج از حوزه تهران، توسط متصدي مخصوصي كه از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي شود، انجام خواهد شد.

اين آئين نامه مشتمل بر 10 ماده و 3 تبصره به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تاريخ 000 به تأييد و تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.