• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

انواع ثبت شرکت در تبریز

قانون گذار در ماده 20 قانون تجارت انواع ثبت شرکت تجاری بر هفت قسم تقسیم کرده است:

1- شرکت سهامی

2- شرکت با مسئولیت محدود

3- شرکت تضامنی

4- شرکت مختلط غیر سهامی

 5- شرکت مختلط سهامی

 6- شرکت نسبی

 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف.

 

شرکت سهامی:

در ماده 20 قانون تجارت آمده است . شرکت سهامی بر اساس ماده 1 قانون تجارت « به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است . » این تعریف شرکت سهامی به طور کلی است اما خود شرکت های سهامی به دو دسته سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شود .

شرکت سهامی عام: شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به قطعات سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و قسمتی از سرمایه این شرکت ها از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود.

شرکت سهامی خاص: شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

شرکت با مسئولیت محدود:

با توجه به ماده 94 قانون تجارت ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجارتی تشکیل می شود. مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.

شرکت تضامنی:

طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض هستند. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت در نام شرکت آمده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود.

شرکت مختلط غیرسهامی:

شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تقسیم می شود.

شرکت مختلط سهامی

شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)

شرکت نسبی:

ماده 183 قانون تجارت شرکت نسبی شرکتی است که برای انجام امور تجاری، در تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.

شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی تولید طبق ماده 190 و 191 قانون تجارت شرکتی است که بین عده ای از صاحبان شناخته شده حرفه ها ، تشکیل می شود و شرکای شرکت مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند . لااقل دوسوم اعضای اداره کننده شرکت تعاونی تولید باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است .

طبق ماده 192 شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای اهداف زیر تشکیل می گردد : فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی ، تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها .