• 04133340045
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود


شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر براي امور تجاري تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه
سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه ي خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام
شرکت باید عبارت ‹‹با مسئولیت محدود›› قید شود.

مدارك شرکت با مسئولیت محدود براي ثبت:


1 ) دوبرگ تقاضانامهي ثبت شرکتها با مسئولیت محدود
2 ) دوبرگ شرکت نامه
3 ) دو نسخه از اساسنامه
4) دو نسخه صورتجلسهي مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
5 ) فتوکپی شناسنامهي شرکا و مدیران و ارائهي مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.