• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود:

به موجب ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقل مبلغی تعیین نشده است.

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.

تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین 1304 پیش بینی نشده بود.از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن، قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.

نام شرکت با مسئولیت محدود:

در نام شرکت با مسئولیت محدود توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

1-در اسم شرکت باید عبارت”با مسئولیت محدود” قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

2- در اسم شرکت نباید اسم هیچ یک از شرکا قید شود وگرنه در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود:

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:

1- تنظیم شرکت نامه و امضای آن

2- تأدیه و پرداخت کل سرمایه شرکت

3- ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات ذیل توجه شود:

شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند که عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. در شرکت های با مسئولیت محدود مسئولیت شرکا، درست مانند شرکت های سهامی محدود به آورده ی آنان است، ولی برخلاف شرکت های مذکور سرمایه به سهام مساوی تقسیم نمی گردد بلکه سرمایه در حقیقت مجموعه ای از سهم الشرکه شرکاست که لزومی برای تساوی آن در نظر گرفته نشده است. ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در قانون تجارت (سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، تعاونی) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.(م 195 ق ت)

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود:

1- حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت )

2- حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

3- سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود. اسم شریکی که در نام شرکت قید شود. حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود . ( م 95 ق. ت)

4- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم الشرکه غیر نقدی ، نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ( م 96 ق. ت)

5- در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ( م 97 ق. ت)

6-کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند . ( م 98 ق. ت)

7- سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآیند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. ( م 102 ق. ت)

8- انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود. ( م 103 ق. ت)

9- شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. ( م 104 ق. ت)

10- مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. ( م 105 ق. ت )

11-  تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد ، باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م 106 ق. ت)

12- هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد ، در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید . ( م 107 ق. ت)

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود:

الف- شرایط شکلی تشکیل شرکت

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید به موجب قرارداد کتبی میان شرکاء باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاَ یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند.این قرارداد باید حتماَ به صورت رسمی تنظیم شود والا طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت بلا اثر خواهد بود.

در شرکت نامه باید به صراحت قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.این نکته که موضوع ماده 97 قانون تجارت است،تنها نکته ای نیست که باید در شرکت نامه قید شود، ولی اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ چرا که قانون گذار عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت ، موجب بطلان قرارداد تلقی کرده است.( ماده 100 ق.ت )

البته تنها چیزی که موجب بطلان قرارداد شرکت است ، عدم قید میزان تقویمی سهم الشرکه های غیر نقدی است.بنابراین، هر گاه در شرکت نامه میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلاَ یا جزئاَ پرداخت شده است یا خیر ، قرارداد شرکت باطل نیست.

اما در مواد 107 ، 108 و 111 قانون تجارت به ” اساسنامه ” شرکت با مسئولیت محدود هم اشاره شده است.

در شرکت نامه به سهم هر یک از شرکا در سود و زیان ، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و یا اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت نیز اشاره شود . عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود.

اسم شرکت نیز در شرکت نامه قید شود اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.( ماده 95 ق.ت)

ب- شرایط ماهوی تشکیل شرکت

قواعد ماهوی راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود عمدتاَ به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث ، یعنی طلبکاران شرکت ، وضع شده اند.این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط راجع به شرکا و شرایط راجع به سرمایه شرکت

1.شرایط راجع به شرکاء

در قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود باید لااقل دو شریک داشته باشد.قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است.بنابراین ، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.

2.شرایط راجع به سرمایه

یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت تجاری ، این است که هر یک از اشخاصی که می خواهند شریک شرکت شوند باید حصه ای را به شرکت بیاورند که از آن به آورده شرکا تعبیر می شود که با تشکیل شرکت این آورده ها تحت عنوان سرمایه مورد استفاده شرکت قرار می گیرد.

به تعبیر دیگر سرمایه شرکت مساوی با مجموع آورده های شرکا می باشد و بر همین اساس نیز میزان مشارکت هر شریک انعکاسی از رابطه و تناسب آورده هر شریک با کل آورده ها یعنی سرمایه شرکت است مانند اینکه شرکتی که با ده میلیون ریال تشکیل شده و یکی از شرکا یک میلیون ریال آورده داشته باشد در واقع میزان مشارکت او در سرمایه شرکت عبارت از 10% یا یک دهم سرمایه شرکت است.

آورده شرکا به شرکت به اعتبار ماهیت آن به دو نوع آورده نقدی و غیرنقدی تقسیم می شود . منظور از آورده نقدی این است که شریک شرکت ، مبلغی وجه نقد در اختیار شرکت قرار می دهد.

ساده ترین نوع آورده ها را آورده نقدی دانسته اند که از دو جهت این سادگی قابل توجیه است. جهت اول این است که هر شرکت تجاری باید به هنگام تشکیل و ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها در قالب اساسنامه یا شرکتنامه و اظهارنامه ثبت شرکت ، سرمایه شرکت در حال تاسیس و ثبت را اعلام نماید. در مواردی که آورده همه شرکا آورده نقدی باشد ، تعیین سرمایه مجموع آورده های شرکا می باشد و برای این منظور نیاز به هیچگونه عملیات محاسباتی یا تعیین ارزش ریالی آنگونه که در آورده های غیرنقدی لازم و ضروری است نمی باشد. مانند اینکه شرکت تجاری با سه شریک ایجاد شود که هر کدام از شرکا مبلغ ده میلیون ریال آورده به شرکت بیاورند که در این صورت سرمایه شرکت عبارت از سی میلیون ریال خواهد بود.

در حالی که اگر آورده شرکا غیرنقدی باشد تعیین سرمایه شرکت به این راحتی امکان پذیر نبوده ، بلکه ابتدا باید ارزش ریالی آورده غیرنقدی با توجه به نحوه تقویم آن طبق مقررات قانونی مشخص گردد تا امکان تعیین کل سرمایه شرکت وجود داشته باشد که در مورد تقویم و شیوه های تقویم در آورده های غیرنقدی در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.

جهت دوم این است که یکی از الزامات قانونی در زمان ثبت شرکت های تجاری، تعیین میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا از سرمایه شرکت می باشد که در مورد آورده های نقدی این امر به راحتی قابل تعیین می باشد . چنان که در مثال فوق سهم الشرکه هر کدام از شرکا به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت است که این امر در واقع میزان مشارکت هر کدام از شرکا در سود حاصله ( در تمام شرکت ها ) و تعهدات شرکا ( در مورد شرکت های شخص ) را نیز مشخص می کند.

با توجه به ارتباط مستقیم بین سرمایه شرکت های تجاری با آورده شرکا و با توجه به نوع آورده شرکا ( نقدی و غیرنقدی ) در مورد سرمایه شرکت سه فرض قابل تصور است :

فرض اول این است که آورده همه شرکا در شرکت از نوع نقدی باشد که رایج ترین و متداول ترین شکل تشکیل شرکت های تجاری نیز این چنین است و تردیدی در صحت آن وجود ندارد.

فرض دوم این است که آورده برخی از شرکا نقدی و برخی غیرنقدی باشد که در این صورت اگرچه سرمایه واقعی شرکت ترکیبی از آورده نقدی و غیرنقدی خواهد بود ولی برای ثبت کردن شرکت باید آورده های غیرنقدی تقویم گردد و ارزش ریالی آن ها مشخص گردد تا بتوان ارزش ریالی کل سرمایه شرکت را مشخص نمود. در مورد فرض دوم نیز تردیدی در صحت این شرکت وجود ندارد و قانونگذار نیز در مواد متعددی از قانون تجارت مانند 96 و 118 و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مانند تبصره ماده 6 و بند 2 ماده 20 به این ترتیب اشاره نموده است.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از:

1- مدارک فوق را فراهم کنید.

2- به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نموده و اطلاعات خواسته شده نظیر نوع شرکت،سرمایه ی شرکت و اعضای شرکت را تکمیل کنید.

3- با درج اطلاعات،5 نام را برای شرکت به ترتیب اولویت انتخاب نمایید.

نام های انتخابی باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف) دارای معنا و مفهوم باشد.

ب) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.

ج) سابقه ثبت نداشته باشد.

4- سپس کارشناس حقوقی به ترتیب اولویت شما با یکی از نام ها موافقت خواهد نمود و به بررسی سایر اطلاعات درج شده در سامانه می پردازد. چنانچه اطلاعات دارای نقص باشد برای شما در سامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید نقص را رفع نمایید و در صورت عدم نقص ، آن را تاًیید می کند.

5- پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه پذیرش ارسال نمایید.

6- با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ای ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه جدید اقدام نمایید.

7- بعد از پذیرش مدارک،مسئول اداره ، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می کند و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود. مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در شرکت نامه  تطبیق می دهد. احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است ، نوشتن شماره ثبت در اظهارنامه و شرکت نامه شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر می باشد.

سپس مسئول دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید.بعد از ثبت شرکت، متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت،امضاء و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد،این سند،”سند ثبت شرکت”محسوب خواهد شد.

8- درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت،باید خلاصه ی شرکت نامه و منضمات آن توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر گردد.

مدارک لازم ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

ارائه مدارک شناسایی اعضای شرکت

دو نسخه از شرکت نامه

دو نسخه از اساسنامه شرکت

دو برگ تقاضانامه

فرم تعیین نام شرکت و فیش واریزی

اصل مجوز فعالیت چنانچه ثبت موضوع به مجوز نیاز دارد.

اصل وکالتنامه چنانچه ثبت شرکت توسط وکیل دادگستری انجام می شود.

دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس

مزایا و محاسن ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسوولیت محدود دارای محاسن و معایبی می باشد از جمله:

_شرکت با مسوولیت محدود می تواند تنها با حضور 2 شریک هم تشکیل گردد.

_حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص.

_در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف ممکن است از خارج از شرکا هم باشند و برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را بر عهده می گیرند ( ماده 104 ق . ت ) در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر مدیر برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند  ماده 107 و 3 ( ل.ا.ق.ت ) و 109 ( ق. ت)

معایب شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

_چون مسوولیت شرکاء در حد سهم الشرکه آن ها می باشد اشخاص برای فرار از مسوولیت و عدم اجرای تعهدات خود این نوع شرکت را تشکیل می دهند.

_پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه صوری می باشد و همچنین ورقه ای برای سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل نقل و انتقال صادر نمی گردد.

_همچنین نقل و انتقال سهام آزادانه صورت نمی گیرد بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد. همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد. (ماده 103 قانون تجارت)

_از خصوصیات دیگر شرکت علاوه بر آزادانه نبودن انتقال سهم الشرکه و محدودیت مسوولیت شریکان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

_چون شرکت سرمایه می باشد نه شخص پس با فوت یا ورشکستگی و یا محجوریت شرکا،شرکت منحل نمی گردد.

_همچنین در اسم شرکت باید حتماَ عبارت با مسوولیت محدود قید گردد تا کسانی که با شرکت معامله می کنند متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسوولیتش محدود به سرمایه اش است. (ماده 95 قانون تجارت)

_مطابق ماده 112 قانون تجارت هیچ شریکی را نمی توان مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود نمود و این کاملاَ منطقی و در تایید اصل پذیرش اراده سرمایه گذار در افزایش سرمایه می باشد.

تفاوت های شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود:

1- در شرکت با مسئولیت محدود شرکاء به نسبت قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده ، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند در حالیکه در شرکت تضامنی هر شریک ، مسئول و ضامن تمام قروض شرکت می باشد.

2-  در شرکت تضامنی برای انتقال سهم الشرکه به ثالث ، رضایت تمام شرکاء الزامی است اما در شرکت با مسئولیت محدود با رضایت عده ای از شرکا لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها می باشد و اکثریت عددی نیز دارند ، الزامی می باشد.

3-  تفاوت این دو شرکت در میزان مسئولیت شرکاء در شرکت است همانگونه که می دانیم شرکت تضامنی یک شرکت شخص است و شرکاء در مقابل طلبکاران شرکت مسئولیت دارند و در صورتی که اموال شرکت برای بدهی های شرکت کفایت نکند شرکای شرکت در مقابل طلبکاران مسئول هستند منتها در شرکت با مسئولیت محدود همان گونه که از نام آن پیداست مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست.

4- در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه  نیازمند تنظیم سند رسمی است و در غیر این صورت اعتبار ندارد منتها در شرکت تضامنی چنین شرطی نیست البته در شرکت تضامنی جهت انتقال سهم الشرکه به دیگری، اتفاق تمامی شرکاء الزامی است و در شرکت با مسئولیت محدود رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها می باشد و اکثریت عددی نیز دارند، ضروری است.

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود:

1-  در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکاء 2 نفر است در حالی که  در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار نیاز می باشد.

2-  سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید می گردد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل 35 % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و 65 % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران بماند.

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

4- مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت محدود یا نامحدود برای مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند.

5-  اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند اما انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است .

6- مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان از بین شرکاء یا خارج از آن ها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتماَ از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند.

7- تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل تری دارد ، اما برای تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.

8- واگذاری سهام در شرکت های با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکا و پس از ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می شود اما این امر در شرکت های سهامی به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد.

9- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

10- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد.

11- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی 4%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل مجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.

12-  در صورتی که بخشی از شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکاء خواهد بود اما در شرکت های سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت.

13- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد .شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت می باشند.تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

روش های تقویم آورده های غیرنقدی:

همان طور که روشن گردید، آورده غیرنقدی نیازمند تقویم و تعیین ارزش مالی آن با پول رایج کشور می باشند. نکته مهم در مورد تقویم ، روش های تقویم این است که قانونگذار به صراحت به یکی از این روش ها یعنی مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ماده 76) تصریح نموده است و روش دیگر از برخی مواد قانون تجارت قابل استفاده است. به طور کلی برای تقویم آورده های غیرنقدی دو روش وجود دارد : تقویم با رجوع به کارشناس و تقویم به وسیله شرکا که اشاره می شود.

نکات ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

قبل از ثبت شرکت با مسئولیت محدود توجه کنید که:

تعداد شرکا نباید کمتر از دو نفر باشند.

هر دو شریک باید حتی به میزان ۱ درصد سهام دار باشند.

سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود نباید کمتر از صد هزار تومان باشد.

از ذکر اسم شرکا در اسم شرکت خودداری کنید چون شریکی که اسم آن در نام شرکت قید شود مسئول پرداخت تمام بدهی ها و انجام تمام تعهدات شرکت است.

شرط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، پرداخت تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی است. البته لازم نیست که این سرمایه در یک حساب معین بلوکه شود؛ همین که مدیرعامل اقرارنامه ای مبنی بر دریافت کل سهم ارائه دهد کفایت می کند؛ در غیر این صورت شرکت وجه قانونی ندارد.

تعیین ارزش ریالی سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت نامه ضروری است.

بعد از تعیین ارزش ریالی سهم الشرکه غیر نقدی و ثبت آن در شرکت نامه، تمامی شرکا در برابر ارزش تعیین شده موظف هستند.

سهم الشرکه شرکا مانند سهام های بانام یا بی نام قابل انتقال نیستند. شرط انتقال سهم الشرکه، رضایت شرکایی است که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنهاست، البته تعداد این شرکا باید نسبت به مابقی شرکا نیز بیشتر باشد.

در صورت احراز شرایط مذکور، انتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی انجام بگیرد.

مدیران شرکت را می توان از بین شرکا یا خارج از آنها انتخاب کرد که دوران مدیریت آنها می تواند محدود یا نامحدود باشد.

مدیران شرکت در برابر اداره تمام امور شرکت اختیار دارند؛ مگر اینکه در اساسنامه خلاف این قید شده باشد.

برای اتخاذ تصمیمات مختلف در شرکت، حضور و رضایت شرکایی که مالک بیش از نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ الزامی است. چنانچه در مجمع اول این اکثریت محقق نشد؛ در مجمع بعدی باید از تمام شرکا دعوت به عمل بیاید. در این مرحله برای تصمیم گیری، حضور و رضایت اکثریت شرکا ضروری است.

تصمیم گیری مبنی بر تغییر اساسنامه شرکت نیز مبتنی بر رضایت شرکایی است که مالک بیش از سه چهارم سرمایه شرکت هستند و البته تعدادشان هم بیش از مابقی شرکا باشد. مگر اینکه در اساسنامه حد نصاب دیگری قید شده باشد.

حق رای شرکا و سودی که از شرکت می برند به اندازه سهم آنهاست مگر اینکه در اساسنامه نکته دیگری قید شده باشد.

اگر تعداد شرکا حداقل ۱۲ نفر باشد. تشکیل هیئت نظار الزامی است.

هیئت نظار شامل سه نفر از شرکاست که عضو هیئت مدیره نیستند.

هیئت نظار باید حداقل سالی یک مرتبه، مجمع عمومی را تشکیل دهند.

هیچ یک از شرکا را نمی توانید مجبور کنید که سهم الشرکه خود را افزایش دهند.

مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که درصد معینی از سود شرکت را به جای تقسیم کردن بین شرکا، به عنوان سرمایه احتیاطی شرکت ذخیره کنند.

حدوداً یک هفته پس از ثبت شرکت باید برای دریافت دفاتر قانونی شرکت اقدام کنید.

اگر اسم یک یا تعدادی از شرکا در اسم شرکت قید شود؛ صاحب اسم مانند شریک ضامن در شرکت تضامنی، در قبال تمام دیون و تعهدات شرکت مسئول خواهد بود. در این نوع شرکت ها، سهم هر شریک طبق برگه سهام تعیین نمی شود؛ بنابراین قانونگذار ملزم کرده که در شرکت نامه، سهم مشارکت غیرنقدی هریک از شرکا ذکر شود. عدم قید این نکته در شرکت نامه منجر به بطلان آن می شود. قانونگذار در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود، در کنار تنظیم شرکت نامه به تنظیم اساسنامه نیز اشاره کرده است.

در اساسنامه می توان ذکر کرد که سرمایه شرکت با پذیرش شریک جدید قابل افزایش یا با برداشت سرمایه قابل کاهش است که در این صورت تعیین حداقلی سرمایه شرکت الزامی است. میزان حداقلی سرمایه نباید کمتر از یک دهم سرمایه اولیه باشد. اما اگر تمام نکات لازم در شرکت نامه آورده شده باشد؛ تنظیم اساسنامه ضروری نخواهد بود.

وظایف هیئت نظار:

همان طور که گفتیم در شرکت های با مسئولیت محدود اگر تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد باید هیئتی سه نفره تحت عنوان هیئت نظار تشکیل داد. اعضای هیئت نظار را می توان از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب کرد اما نباید عضو هیئت مدیره شرکت باشند. این گروه سه نفره موظف است:

1- بررسی کنید که آیا تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت و تمام سرمایه غیر نقدی شرکت تسلیم شده است یا خیر.

2- ببینید که آیا ارزش ریالی سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت نامه قید شده است یا خیر.

3- حداقل سالی یک بار از شرکا برای تشکیل مجمع عمومی دعوت کند.

4- هر سال، تمامی اسناد و صندوق شرکت را بررسی کنند و گزارش مفصلی در این مورد به مجمع عمومی ارائه دهد. هیئت نظار اگر ایراد یا ابهامی در اسناد شرکت مشاهده کند؛ موظف به قید آن در گزارش مذکور است. شرکا می توانند تا ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع، گزارش هیئت نظار را مطالعه کنند.

5- لازم به ذکر است که هیئت نظار در قبال امور اداری و نتایج حاصل از امور اداری، وظیفه­ای ندارد و فقط در برابر وظایف خود مسئول است.

مالیات شرکت با مسئولیت محدود:

دو نوع مالیات شامل حال شرکت با مسئولیت محدود می شود.

مورد اول، مالیات بر عملکرد شرکت است که براساس هزینه های شرکت و سود حاصل از خدمات یا فروش تعیین می شود.

مورد دوم، مالیات بر ارزش افزوده است. قوانین مالیات بر ارزش افزوده، فروشنده را موظف می­کند که درصد مشخصی را از خریدار گرفته و به اداره مالیات بر ارزش افزوده تحویل دهد.

مواردی که منجر به انحلال شرکت با مسئولیت محدود می شوند:

اگر شرکت برای رسیدن به هدف خاصی تشکیل شده و حالا هدف مورد نظر محقق شده یا اینکه رسیدن به آن غیر ممکن شده است.

اگر از ابتدا شرکت برای یک دوره زمانی محدود ثبت شده و حالا زمان مقرر به اتمام رسیده است.

اگر شرکت ورشکست شده باشد.

اگر شرکایی که مالک بیش از نیمی از سرمایه شرکت هستند تصمیم بر انحلال شرکت بگیرند.

اگر شرکت به اندازه ای ضرر ببیند که نصف سرمایه آن از بین برود و یکی از شرکا برای انحلال شرکت تقاضا دهد و محاکم قانونی دلایل وی را موجه بدانند اما شرکای دیگر قادر به خرید سهم شریک معترض نباشند تا از شرکت خارج شود.

فوت یکی از شرکا البته اگر در اساسنامه قید شده باشد که فوت یکی از شرکا منجر به انحلال شرکت می­ شود

اصول شرکت با مسئولیت محدود:

1- تصریح نوع شرکت در نام شرکت.

2- محدودیت مسئولیت شرکا.

3- آزاد نبودن انتقال سهم‌الشرکه.

4- عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا.

5- لزوم رعایت تشریفات زیاد‌تر؛ در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر تجاوز کند.

شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود و مدت آن:

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی موضوعاً تجارتی است؛ با این توضیح که فقط می‌تواند برای امور تجارتی تشکیل شود.

تشکیل این نوع شرکت برخلاف شرکت سهامی، نیاز به تشریفات پیچیده‌ای ندارد، بلکه کافی است دو شریک وجود داشته باشند و سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع کرده و تسلیم کنند تا شرکت تشکیل شود.

شرکت دارای اسم مخصوصی است که باید متضمن عبارت «با مسئولیت محدود» باشد؛ در غیر این صورت، در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب می‌شود و تابع مقررات این نوع شرکت خواهد بود.

در مورد مدت شرکت، در قانون تجارت ایران ذکری به عمل نیامده و معمولاً شرکا در هنگام تشکیل شرکت، مدت آن را نامحدود قید می‌کنند.

خصوصیت‌های شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی‌تواند چیزی جز امور تجاری باشد. (ماده ۹۴ قانون تجارت) از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است؛ به دلیل اینکه شرکت سهامی می‌تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاً تجاری است. (ماده ۲ لایحه قانونی سال ۱۳۴۷)

ضمانت اجرای تخلف از ثبت اصل شرکت و تخلف از آگهی کردن خلاصه شرکت نامه به شرح ذیل است :

1- دادستان می تواند تقاضای انحلال چنین شرکتی را از دادگاه به عمل آورد. ( ماده 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها)

2- ضمانت اجرای این تخلف، بطلان شرکت است ؛ اما این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و به ضرر اشخاص خارج از شرکت، قابلیت استناد ندارد ؛ یعنی شرکت و شرکای داخل شرکت نمی توانند در برابر سایرین به این بطلان استناد کنند، گرچه اشخاص خارج از شرکت می توانند در برابر شرکت و شرکای داخل شرکت، به این بطلان استناد کنند. ( م 198 ق. ت )

بنابراین، ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی تاسیس شرکت زمانی صورت می گیرد که در روزنامه رسمی دادگستری و روزنامه کثیرالانتشاری که خودتان تعیین می کنید، چاپ شود تا شرکت به رسمیت شناخته شود.

با توجه به ایجاد زیرساخت ها و ارتباط سیستمی با روزنامه رسمی در تمام موارد، متقاضی مکلف است جهت پیگیری مراحل انتشار آگهی و پرداخت هزینه های مربوط از طریق درگاه اختصاصی شرکت روزنامه رسمی به نشانی http://rrk.ir  اقدام نماید.

هزینه آگهی روزنامه کثیرالانتشار ثبت شرکت:

آگهی تاسیس شرکت ، علاوه بر درج در روزنامه رسمی کشور، باید در روزنامه ی کثیرالانتشار نیز چاپ شود.

منظور از روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه ایست که به صورت رایج و شایع منتشر شده و در سطح کشور به صورت گسترده توزیع می شود. به طور مثال روزنامه همشهری، روزنامه اطلاعات و …

هزینه آگهی روزنامه کثیرالانتشار با روزنامه رسمی تفاوت اندکی دارد و بسته به صورتجلسه شرکت و باکسی که در روزنامه می گیرد ، قیمت آن متفاوت می باشد.

توجه داشته باشید که اگر شرکتی آگهی روزنامه کثیرالانتشار قبلی را به چاپ نرسانده باشد به طور اتوماتیک و سیستمی از درج صورتجلسه تغییرات جدید در سامانه ثبت شرکت ها جلوگیری می گردد.

سه نکته مهم درباره انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود:

مهمترین نکته‌ای که شرکای شرکت های با مسئولیت محدود در خصوص نقل و انتقال سهم الشرکه خود باید بدانند :

در شرکت با مسئولیت محدود ، هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که اکثریت عددی هم دارند اقدام به انتقال سهم خود در شرکت نماید؟

(سهم الشرکه آورده‌ی هر شریک به شرکت و در واقع مقداری از سرمایه شرکت است.)

به عنوان مثال شریکی که ۸۰ درصد سرمایه شرکت متعلق به اوست و قصد واگذاری آن را دارد بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری واگذار کند در نتیجه توافق سه چهارم صاحبان سرمایه به تنهایی برای انتقال سهم الشرکه کافی نیست و رضایت اکثریت شرکا همواره لازم است.

و خوب است بدانید که:حتی اساسنامه شرکت هم نمی تواند ناظر به کاهش نصاب سه چهارم سرمایه یا حذف اکثریت عددی شرکا در این مورد باشد.

راهکار قانونی:

برای انتقال سهم الشرکه بدون توجه به این قاعده یک روش غیرمستقیم وجود دارد به این ترتیب که شریک کنونی (که قصد انتقال سهم الشرکه را دارد) از شرکت خارج می شود و فردی که می خواستیم انتقال گیرنده سهم الشرکه باشد به عنوان شریک جدید و با آورده نقدی یا غیرنقدی لازم به شرکت وارد می شود.

علاوه بر موارد فوق از نکات مهمی که در خصوص انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود باید به آن توجه کرد شرط قانونی انتقال سهم الشرکه به صورت سند رسمی می باشد.

بنابراین انتقال سهم الشرکه در شرکت‌های مذکور با روش های انتقال سهام در سایر شرکت های تجاری متفاوت می باشد.

مراحل انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود :

پس از تصمیم صاحب سهم در خصوص نقل و انتقال سهم الشرکه خود، مجمع عمومی فوق العاده مطابق مقررات قانونی و شرایط اساسنامه شرکت تشکیل و پس از کسب موافقت سایر شرکا صورتجلسه ای در این خصوص تنظیم می شود.

متقاضی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و صورت جلسه را به همراه تقاضای صدور سند رسمی به دفترخانه ارائه می نماید و پس از بررسی و طی مراحل لازم انتقال سهم الشرکه به صورت رسمی ثبت می گردد.

بنابراین سهم الشرکه شرکا در این شرکت به شکل اوراق تجاری انتقال نمی یابد بلکه انتقال به صورت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.

رضایت شرکا (رضایت اکثریت عددی و اکثریت سرمایه) شرط انتقال سهم می باشد.

مدارک لازم جهت انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود:

نکته : (در شرکت با مسئولیت محدود سهام وجود ندارد و سرمایه اعضاء فقط سهم الشرکه میباشد.)

1) تنظیم صورتجلسه

2) ارائه صورتجلسه ی نقل و انتقال سهم الشرکه و تقاضای صدور سند رسمی در اجرای ماده 103 قانون تجارت با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی

3) مراجعه به دارایی و پرداخت مالیات

4) پرداخت مفاصا حساب شرکت با مسئولیت محدود و اخذ برگه ی نقل و انتقال سهم الشرکه

5) تنظیم صلح نامه بین فروشندگان و خریداران براساس نمونه قرارداد صلح سهم الشرکه با مسئولیت محدود در دفاتر اسناد رسمی

6) تایید صلح نامه توسط دفتر اسناد رسمی

به موجب ماده 115  قانون تجارت ( نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود ) اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند

الف : موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهارکرده باشند.

ب : کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج : مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع موهومی را بین شرکاءتقسیم کنند.

سهم الشرکه چیست ؟

سهم الشرکه، عبارت است ازحق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیت های شرکت به نسبت سهمی که دارد.

ضمناً سهم الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق مطالبه را از شرکت خواهد داشت.

سهم الشرکه را شرکا نمی توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و یا بی نام و غیره در بیاورند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ا زشرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

 1- در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده باشد انجام داده یا انجام دادن آن غیرممکن شده باشد.

 2- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

3- در صورت تصمیم همه شرکا.

 4- در صورت انتفای تعدد شرکا، یعنی در صورتی که به هر دلیلی بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند.

5- در صورت ورشکستگی شرکت.