• 04133367292
  • تبریز- خیابان آبرسان- جنب قنادی تشریفات - ساختمان 110 - طبقه 2 -واحد 8
تات ثبت

‌پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید

‌ماده 1 – عضویت در اتحادیه مادرید

کشورهای عضو این پروتکل (‌که از این پس «‌کشورهای متعاهد» خوانده می‌شوند)‌ حتی اگر عضو موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم، بازنگری شده در‌استکهلم در سال 1346 (1967) و اصلاح شده در سال 1358 (1979) (‌که از این پس «‌موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) » خوانده می‌شود) نیستند و سازمان های مذکور در جزء (ب) ‌بند (1) ماده (14) که عضو این پروتکل هستند (‌که از این پس «‌سازمان های متعاهد» خوانده‌ می‌شوند) عضو همان اتحادیه‌ای خواهند بود که کشورهای عضو موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) در آن عضویت دارند. هرگونه اشاره‌ای در این پروتکل به «‌طرف های متعاهد»‌ به‌عنوان کشورهای متعاهد و سازمان های متعاهد تلقی خواهد شد.

‌ماده 2 – تضمین حمایت از طریق ثبت بین‌المللی

1- در مواردی که تقاضانامه ثبت یک علامت به اداره یک طرف متعاهد تسلیم‌ می‌شود یا علامتی در دفتر ثبت اداره یک طرف متعاهد ثبت می‌شود، شخصی که ‌تقاضانامه (‌که از این پس «‌تقاضانامه اصلی» خوانده می‌شود) یا این ثبت (‌که از این پس«‌ثبت اصلی» خوانده می‌شود) به نام اوست می‌تواند با رعایت مقررات این پروتکل، از‌ طریق ثبت آن علامت در دفتر ثبت دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (‌که از‌این پس به ترتیب «‌ثبت بین‌المللی»، «‌دفتر ثبت بین‌المللی»، «‌دفتر بین‌المللی» و«‌سازمان»‌ خوانده می‌شوند)، حمایت از علامت خود در قلمرو طرف های متعاهد را تضمین کند،‌ مشروط بر اینکه :

‌یک – در مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک کشور متعاهد تسلیم شده یا اداره‌مزبور، ثبت مبدأ را انجام داده است، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یا ‌مقیم آن کشور متعاهد یا دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد،

‌دو – در مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک سازمان متعاهد تسلیم شده یا اداره‌مزبور، ثبت مبدأ را انجام داده است، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یک‌کشور عضو آن سازمان متعاهد باشد یا در قلمرو آن سازمان متعاهد مقیم بوده یا دارای مقر ‌واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد.

2- تقاضانامه ثبت بین‌المللی (‌که از این پس «‌تقاضانامه بین‌المللی» خوانده‌می‌شود) از طریق اداره‌ای که تقاضانامه اصلی به آن تسلیم شده یا اداره مزبور، ثبت اصلی‌ را انجام داده است (‌که از این پس «‌اداره مبدأ» خوانده می‌شود) برحسب مورد، به دفتر ‌بین‌المللی تسلیم خواهد شد.

3- هرگونه اشاره‌ای در این پروتکل به یک «‌اداره» یا «‌اداره یک طرف متعاهد» ‌به‌عنوان اشاره به اداره‌ای تعبیر خواهد شد، که از جانب طرف متعاهد، مسؤول ثبت علائم‌است و هرگونه اشاره‌ای در این پروتکل به «‌علائم» به عنوان اشاره به علائم تجارتی و‌علائم خدماتی تعبیر خواهد شد.

4- در این پروتکل، هرگاه طرف متعاهد یک کشور باشد، «‌قلمرو یک طرف‌ متعاهد» به معنی قلمرو یک کشور است و در موردی که طرف متعاهد یک سازمان ‌بین‌الدولی باشد به معنی قلمروئی است که معاهده تأسیس سازمان بین‌الدولی در آنجا‌ اعمال می‌شود.

‌ماده 3 – تقاضانامه بین‌المللی

1- هر تقاضانامه بین‌المللی که طبق این پروتکل تسلیم شود در فرم تعیین شده در‌ آیین‌نامه ارائه خواهد گردید. اداره مبدأ، گواهی خواهد کرد که مشخصات موجود در ‌تقاضانامه بین‌المللی منطبق با مشخصاتی است که در زمان گواهی،‌در تقاضانامه اصلی یا‌ثبت اصلی، حسب مورد، موجود است. علاوه بر این، اداره مزبور موارد زیر را درج خواهد‌ کرد :

‌یک – در مورد تقاضانامه اصلی، تاریخ و شماره آن تقاضانامه،

‌دو – در مورد ثبت اصلی، تاریخ و شماره آن ثبت و نیز تاریخ و شماره تقاضانامه‌ای‌که ثبت اصلی از آن ناشی شده است اداره مبدأ همچنین تاریخ تقاضانامه بین‌المللی را ذکر‌ خواهد کرد.

2- متقاضی باید کالاها و خدماتی را که برای آنها، حمایت علامت درخواست‌شده است و نیز درصورت امکان، طبقه یا طبقات مربوط را بر حسب طبقه‌بندی موافقتنامه‌ نیس راجع به طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات به ‌منظور ثبت علائم، قید کند. اگر‌ متقاضی چنین مشخصاتی را قید نکند، دفتر بین‌المللی، کالاها یا خدمات را در طبقات‌ مناسب طبقه‌بندی خواهد کرد. دفتر بین‌المللی، طبقات اعلام شده از سوی متقاضی را با‌ کمک اداره مبدأ کنترل خواهد کرد. در صورت بروز اختلاف بین اداره مزبور و دفتر ‌بین‌المللی، نظر دفتر بین‌المللی ارجحیت خواهد داشت.

3- اگر متقاضی رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید، از ‌او خواسته خواهد شد که :

‌یک – مراتب را قید کرده و اطلاعیه‌ای که در آن رنگ یا ترکیب رنگ های مورد‌ درخواست مشخص شده است به تقاضانامه بین‌المللی خود منضم نماید،

‌دو – به تقاضانامه بین‌المللی خود نسخه‌های رنگی علامت مذکور را ضمیمه کند که‌ به اطلاعیه‌هایی که از سوی دفتر بین‌المللی داده می‌شود پیوست خواهند شد. تعداد ‌نسخه‌های مزبور در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

4- دفتر بین‌المللی بلافاصله علائمی را که طبق ماده (2) ثبت آنها تقاضا شده‌است، به ثبت خواهد رساند. ثبت بین‌المللی مزبور دارای همان تاریخ دریافت تقاضانامه ‌بین‌المللی در اداره مبدأ خواهد بود، مشروط بر اینکه دفتر بین‌المللی طی دو ماه پس از این ‌تاریخ تقاضانامه بین‌المللی را دریافت کرده باشد. اگر تقاضانامه بین‌المللی ظرف مدت‌مزبور دریافت نشده باشد، ثبت بین‌المللی دارای تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ ‌تقاضانامه بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده است.

دفتر بین‌المللی بدون‌تأخیر، مراتب ثبت بین‌المللی را به اطلاع ادارات ذی‌نفع خواهد رساند. علائم ثبت شده‌در دفتر ثبت بین‌المللی در نشریه‌ای ادواری که دفتر بین‌المللی منتشر می‌کند به چاپ‌ خواهد رسید. چاپ علائم بر مبنای مشخصاتی خواهد بود که در تقاضانامه بین‌المللی درج ‌می‌شود.

5- به‌ منظور مطلع کردن عموم از علائم ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی، هر اداره‌ طبق شرایط مقرر توسط مجمع که در ماده (10) به آن اشاره شده است (‌که از این پس«‌مجمع» خوانده می‌شود) تعدادی از نسخه‌های نشریه پیش‌گفته را به طور رایگان و‌ تعدادی را همراه با تخفیف، از دفتر بین‌المللی دریافت خواهد کرد. اطلاعیه عمومی مزبور‌از نظر تمام طرف های متعاهد کافی تلقی خواهد شد و هیچ اطلاعیه عمومی دیگری را‌ نمی‌توان از مالک ثبت بین‌المللی درخواست کرد.

‌ماده 3 مکرر – اثر سرزمینی

 حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی فقط به درخواست شخصی که تقاضانامه ‌بین‌المللی را تسلیم می‌نماید یا شخصی که مالک ثبت بین‌المللی است، به قلمرو هر طرف‌ متعاهدی گسترش خواهد یافت. با وجود این، در مورد طرف متعاهدی که اداره آن، اداره ‌مبدأ است، چنین درخواستی قابل طرح نخواهد بود.

‌ماده 3 ثالث – درخواست برای «‌گسترش قلمرو حمایت»

1- هر درخواستی برای گسترش حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی به قلمرو هر ‌طرف متعاهد به طور خاص در تقاضانامه بین‌المللی ذکر خواهد شد.

2- هرگونه درخواستی برای گسترش قلمرو را همچنین می‌توان متعاقب ثبت ‌بین‌المللی انجام داد. چنین درخواستی در فرم تعیین شده در آیین‌نامه ارائه خواهد شد.‌ دفتر بین‌المللی درخواست مزبور را بلافاصله ثبت خواهد کرد و مراتب را بدون تأخیر به ‌اطلاع اداره یا ادارات ذی‌ربط خواهد رساند. ثبت مزبور در نشریه ادواری که دفتر‌بین‌المللی منتشر می‌کند به چاپ خواهد رسید. این گسترش قلمرو از تاریخ ثبت آن در دفتر‌ثبت بین‌المللی نافذ خواهد بود، مدت اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین‌المللی ‌مربوط به آن، خاتمه خواهد یافت.

‌ماده 4 – آثار ثبت بین‌المللی

1- ‌الف – از تاریخ ثبت علامت یا ثبت انجام شده طبق مقررات مواد (3) و (3 ثالث)،‌حمایت از علامت در هر یک از طرف های متعاهد ذی ‌مدخل به همان نحوی خواهد بود که‌ در صورت تسلیم علامت مزبور به طور مستقیم به اداره این طرف متعاهد وجود‌می‌داشت. اگر طبق بندهای (1) و (2) ماده (5)، هیچ گونه رد درخواستی به دفتر‌ بین‌المللی اعلام نشده باشد یا اینکه رد درخواست طبق ماده مزبور، متعاقباً پس گرفته شده‌ باشد، از تاریخ مذکور، حمایت از علامت در قلمرو طرف متعاهد، به همان نحوی خواهد‌بود که در صورت ثبت علامت مزبور در اداره این طرف متعاهد وجود می‌داشت.

ب – ذکر طبقات کالاها و خدمات مقرر در ماده (3)، تعهدی برای طرف های متعاهد ‌در مورد تعیین محدوده حمایت از علامت، به وجود نخواهد آورد.

2- هر ثبت بین‌المللی از حق تقدم مقرر در ماده (4) کنوانسیون پاریس برای‌حمایت از مالکیت صنعتی برخوردار خواهد بود، بدون اینکه نیازی به رعایت تشریفات‌ مقرر در جزء (‌د) این ماده باشد.

‌ماده 4 مکرر – جانشینی ثبت بین‌المللی به جای ثبت ملی یا منطقه‌ای

1- هرگاه علامت موضوع ثبت ملی یا منطقه‌ای در اداره یک طرف متعاهد، ‌موضوع ثبت بین‌المللی نیز قرار بگیرد و هر دو ثبت به‌ نام شخص واحدی باشند، چنین ‌تلقی می‌شود که ثبت بین‌المللی جانشین ثبت ملی یا منطقه‌ای شده است، بدون اینکه‌ هیچ گونه لطمه‌ای به حقوقی که به دلیل ثبت‌های مذکور کسب شده‌اند وارد شود، مشروط‌ بر اینکه:

‌یک – حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی شامل طرف متعاهد مذکور طبق بندهای (1) و (2) ماده (3 ثالث) باشد،

‌دو – تمام کالاها و خدمات مندرج در ثبت ملی یا منطقه‌ای، همچنین در ارتباط با‌ طرف متعاهد مذکور در ثبت بین‌المللی درج شده باشند،

‌سه – این گسترش حمایت، از تاریخ ثبت ملی یا منطقه‌ای نافذ شود.

2- به مجرد درخواست، اداره مذکور در بند (1) ملزم خواهد بود که ثبت ‌بین‌المللی را در دفاتر ثبتی خود، قید کند.

‌ماده 5 – رد و بی‌اعتبارکردن آثار ثبت بین‌المللی در ارتباط با برخی از طرف های متعاهد

1- در مواردی که قوانین حاکم اجازه دهند، هر اداره طرف متعاهدی که توسط دفتر‌ بین‌المللی از گسترش حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی به قلمرو این طرف متعاهد طبق‌بندهای (1) یا (2) ماده (3 ثالث) مطلع شده است، از این حق برخوردار خواهد بود که ‌طی اطلاعیه‌ای مبنی ‌بر رد حمایت اعلام کند که نمی‌توان حمایت مزبور را در قلمرو این ‌طرف متعاهد به علامتی اعطا کرد که مشمول گسترش مورد نظر است. رد حمایت مذکور‌ فقط می‌تواند بر دلایلی مبتنی باشد که طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌ صنعتی، در مورد علامتی اعمال می‌شود که به طور مستقیم به اداره‌ای سپرده شده که رد ‌مورد نظر را اعلام می‌کند. با وجود این، نمی‌توان فقط به این دلیل که قوانین حاکم، ثبت را‌فقط در مورد تعداد محدودی از طبقات یا برای تعداد محدودی از کالاها یا خدمات اجازه‌می‌دهد، حمایت را کلاً یا حتی جزئاً رد کرد.

2- الف – هر اداره‌ای که مایل به اعمال حق مذکور است باید مراتب رد را به دفتر ‌بین‌المللی، همراه با توضیح کلیه دلایل رد، طی مدت مقرر در قانون حاکم بر آن اداره و با‌رعایت مفاد جزء‌های (ب) و (ج)، حداکثر تا قبل از انقضای یک سال از تاریخی که دفتر‌ بین‌المللی اطلاعیه گسترش اشاره شده در بند (1) را برای آن اداره ارسال کرده است،‌ اطلاع بدهد.

ب – علی‌رغم جزء (‌الف)، هر طرف متعاهد می‌تواند اعلام کند که برای ثبت های ‌بین‌المللی انجام شده طبق این‌پروتکل، به جای مهلت یک ساله اشاره شده در جزء (‌الف)،‌ هجده ماه در نظر گرفته می‌شود.

ج – در اعلامیه مزبور همچنین ممکن است تصریح شود که هرگاه رد حمایت ناشی‌از اعتراض به اعطای حمایت باشد، اداره طرف متعاهد مذکور می‌تواند رد مزبور را پس از ‌انقضای مهلت هجده‌ ماهه، برای دفتر بین‌المللی ارسال کند. این اداره در مورد هر ثبت ‌بین‌المللی معین می‌تواند رد حمایت را پس از انقضای مهلت هجده‌ ماهه، فقط به شرط‌ رعایت مراتب زیر اطلاع دهد :

‌یک – اگر قبل از انقضای مهلت هجده‌ماهه، به دفتر بین‌المللی اطلاع داده باشد که ‌پس از انقضای مهلت هجده ماهه نیز امکان اعتراض وجود دارد،

‌دو – اگر اطلاعیه رد حمایت مبتنی بر اعتراضی باشد که ظرف حداکثر هفت ماه‌ پس از آغاز مدت اعتراض، ابلاغ شده است، چنانچه مدت اعتراض قبل از مهلت هفت ‌ماهه مذکور خاتمه یابد، اطلاعیه را باید ظرف یک ماه پس از انقضاء مدت اعتراض ابلاغ‌ گردد.

‌د – هر اعلامیه‌ای طبق جزء‌های (ب) یا (ج) را می‌توان در اسناد اشاره شده در بند (2) ماده (14) صادر کرد و تاریخ نافذ شدن اعلامیه مزبور همان تاریخ لازم‌الاجراء ‌شدن ‌این پروتکل در مورد کشور یا سازمان بین‌الدولی صادرکننده اعلامیه خواهد بود. این ‌اعلامیه را می‌توان بعداً نیز صادر نمود که در این صورت تاریخ نافذ شدن آن در مورد هر‌ ثبت بین‌المللی که تاریخ آن همان تاریخ نافذ شدن اعلامیه یا تاریخی بعد از آن باشد، سه ‌ماه پس از وصول آن از سوی مدیرکل سازمان (‌که از این پس «‌مدیرکل» خوانده می‌شود) یا‌ هر تاریخ بعدی مذکور در اعلامیه خواهد بود.

‌هـ – به مجرد انقضای مدت ده سال از لازم‌الاجراء ‌شدن این پروتکل، مجمع‌عمومی عملکرد سیستم ایجاد شده در جزء‌های (‌الف) تا (‌د) را بررسی خواهد کرد. پس از‌آن، می‌توان مفاد جزء‌های مزبور را با تصمیم مجمع عمومی که به اتفاق آراء گرفته می‌شود ‌اصلاح کرد.

3- دفتر بین‌المللی بدون تأخیر، نسخه‌ای از اطلاعیه رد حمایت را برای مالک ثبت‌ بین‌المللی ارسال خواهد کرد. مالک مزبور از همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بود که ‌در صورت تسلیم علامت مزبور به طور مستقیم به اداره‌ای که نظر رد خود را به اطلاع وی‌رسانده است وجود می‌داشت. در مواردی که دفتر بین‌المللی اطلاعاتی را طبق جزء (‌یک)‌ جزء (ج) بند (2) دریافت کرده باشد، بدون تأخیر، اطلاعات مذکور را برای مالک ثبت‌ بین‌المللی ارسال خواهد کرد.

4- دفتر بین‌المللی دلایل رد یک علامت را به اطلاع هر طرف ذی‌نفعی که چنین ‌درخواستی را به ‌عمل آورده است، خواهد رساند.

5- هر اداره‌ای که درخصوص یک ثبت بین‌المللی معین، مراتب رد موقت یا قطعی ‌را طبق بندهای (1) و (2) به اطلاع دفتر بین‌المللی نرسانده است در مورد آن ثبت ‌بین‌المللی، مزایای ناشی از حق مقرر در بند (1) را از دست خواهد داد.

6- مراجع ذی‌صلاح یک طرف متعاهد نمی‌توانند آثار یک ثبت بین‌المللی در ‌قلمرو این طرف متعاهد را بی‌اعتبار اعلام کنند، مگر اینکه قبلاً مراتب در زمان مناسب‌ به‌ اطلاع مالک این ثبت بین‌المللی برسد و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود.

رد ‌اعتبار به دفتر بین‌المللی اطلاع داده خواهد شد.

‌ماده 5 مکرر – مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر علامت مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک‌ علامت، مانند نشان های نجابت خانوادگی، تمثالها، امتیازات افتخاری، القاب، اسامی‌تجاری، اسامی اشخاصی غیر از اسم متقاضی یا دیگر عناوین مشابه که ممکن است‌ادارات طرف های متعاهد درخواست کنند از هرگونه تسجیل یا تصدیق، جز در مواردی که از‌ سوی اداره کشور مبدأ انجام می‌شوند، معاف خواهند بود.

‌ماده 5 ثالث – رونوشت های مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی، جستجو برای ‌موارد قابل پیش‌بینی، خلاصه‌هائی از دفتر ثبت بین‌المللی

1- دفتر بین‌المللی به مجرد پرداخت وجهی که درآیین‌نامه تعیین می‌شود، ‌رونوشتی از مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی راجع به یک علامت مشخص را ‌برای هر شخص درخواست کننده‌ای صادر خواهد کرد.

2- دفتر بین‌المللی در صورت پرداخت هزینه، همچنین می‌تواند جستجوهائی را‌ در بین علائمی که موضوع ثبت بین‌المللی هستند برای موارد قابل پیش‌بینی انجام دهد.

3- خلاصه‌هائی از دفتر ثبت بین‌المللی که به منظور ارائه به یکی از طرف های‌ متعاهد درخواست می‌شوند از هرگونه تسجیلی معاف خواهند بود.

‌ماده 6 – مدت اعتبار ثبت بین‌المللی، وابستگی و استقلال ثبت بین‌المللی

1- ثبت علامت در دفتر بین‌المللی برای مدت ده سال معتبر است و امکان ‌تجدید ثبت طبق شرایط مقرر در ماده (7) وجود دارد.

2- به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین‌المللی، مشروط به ‌رعایت موارد زیر، ثبت مزبور از تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن، یا از ثبت اصلی، بسته ‌به مورد، با رعایت مقررات آتی مستقل می‌گردد.

3- اگر قبل از انقضای پنج سال از تاریخ ثبت بین‌المللی، تقاضانامه اصلی یا ثبت ‌ناشی از آن، یا ثبت اصلی، حسب مورد، پس گرفته شده، منقضی شده، صرف نظر شده یا ‌مشمول یک تصمیم قطعی مبنی‌بر رد، فسخ، لغو یا ابطال در ارتباط با تمام یا بعضی از‌ کالاها و خدمات مندرج در ثبت بین‌المللی قرار گرفته باشد، حمایت ناشی از ثبت‌ بین‌المللی، اعم از اینکه موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد، دیگر قابل استناد نخواهد ‌بود. اگر در مواردی ؛

‌یک – تقاضای تجدیدنظر در مورد تصمیم رد آثار تقاضانامه اصلی،

‌دو – دعوائی که موضوع آن پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا فسخ، لغو یا ابطال ثبت‌ ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی است ، یا

‌سه – اعتراض به تقاضانامه اصلی پس از انقضای دوره پنج ساله، منجر به یک تصمیم قطعی مبنی‌ بر رد، فسخ، لغو، ابطال، یا‌ حکم مبنی ‌بر پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی، بسته به مورد ‌شده باشد به همین ترتیب عمل می‌شود، مشروط بر اینکه این تقاضای تجدیدنظر، دعوی‌ یا اعتراض پیش از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد. همچنین این موضوع ناظر بر ‌مواردی است که اگر تقاضانامه اصلی پس گرفته شود یا از ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا‌ثبت اصلی پس از انقضای دوره پنج ساله صرف نظر شود، مشروط بر اینکه در زمان پس‌گرفتن یا صرف نظرکردن، تقاضانامه یا ثبت مذکور موضوع رسیدگی‌های اشاره شده در‌ جزء‌های (‌یک)، (‌دو) یا (‌سه) بوده و چنین رسیدگی‌هایی قبل از انقضای دوره مذکور آغاز‌ شده باشد.

4- اداره مبدأ، آن گونه که در آیین‌نامه مشخص شده است، واقعیت ها و تصمیمات ‌مربوط طبق بند (3) را به اطلاع دفتر بین‌المللی خواهد رساند و دفتر بین‌المللی طبق‌آیین‌نامه مراتب را به طرف های ذی‌نفع اطلاع خواهد داد و اطلاعات واصله را منتشر خواهد‌ کرد. اداره مبدأ در مواردی که عملی باشد از دفتر بین‌المللی خواهد خواست که‌ حتی‌الامکان ثبت بین‌المللی را لغو کند و دفتر بین‌المللی طبق درخواست مزبور اقدام‌ خواهد کرد.

‌ماده 7 – تجدید ثبت بین‌المللی

1- هر ثبت بین‌المللی را می‌توان برای مدت ده سال پس از انقضای مدت پیشین‌ تجدید کرد. این کار صرفاً از طریق پرداخت هزینه اصلی و با رعایت بند (7) ماده (8)، از ‌طریق پرداخت هزینه‌های تبعی و تکمیلی مقرر در بند (2) ماده (8) انجام می‌شود.

2- تجدید ثبت نمی‌تواند هیچ گونه تغییری در آخرین شکل ثبت بین‌المللی ‌به ‌وجود آورد.

3- شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت، دفتر بین‌المللی با ارسال یاد داشتی ‌غیررسمی برای مالک ثبت بین‌المللی و در صورت وجود، نماینده او، تاریخ دقیق انقضا را‌ یادآوری خواهد کرد.

4- درصورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آیین‌نامه، اجازه استفاده از یک ‌مهلت شش ماهه برای تجدید ثبت بین‌المللی اعطاء خواهد شد.

‌ماده 8 – هزینه‌های تقاضانامه و ثبت بین‌المللی

1- اداره مبدأ به صلاحدید خود می‌تواند هزینه‌ای را که متقاضیان ثبت بین‌المللی ‌یا دارندگان ثبت بین‌المللی درخصوص تسلیم تقاضانامه‌های بین‌المللی یا تجدید ثبت ‌بین‌المللی پرداخت کند تعیین کرده و به نفع خود از آنها وصول نماید.

2- ثبت علامت در دفتر بین‌المللی موکول به پیش‌ پرداخت هزینه‌ای بین‌المللی‌خواهد بود که با رعایت مفاد جزء (‌الف) بند (7) شامل موارد زیر خواهد بود:

‌یک – هزینه اصلی.

‌دو – هزینه تبعی برای هر طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی، بیش از سه طبقه، که کالاها‌ یا خدمات موضوع علامت در آن طبقات جای می‌گیرند.

‌سه – هزینه تکمیلی برای هردرخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث).

3- با وجود این، هزینه تبعی مذکور در جزء (‌دو) بند (2) می‌تواند بدون وارد کردن ‌هیچ گونه خدشه‌ای به تاریخ ثبت بین‌المللی، ظرف مدت تعیین شده در آیین‌نامه پرداخت‌گردد، مشروط بر اینکه دفتر بین‌المللی تعداد طبقات کالاها یا خدمات را به ‌طور قطعی‌ تعیین کرده یا مورد بحث قرار داده باشد. اگر به محض انقضای دوره مذکور، هزینه تبعی‌پرداخت نشده یا متقاضی فهرست کالاها یا خدمات را به میزان مورد نظر کاهش نداده‌ باشد، چنین تلقی خواهد شد که از پیگیری تقاضانامه بین‌المللی انصراف حاصل شده ‌است.

4- دفتر بین‌المللی درآمدهای سالانه از محل وصولی‌های گوناگون ناشی از ثبت ‌بین‌المللی، به استثنای وصولی‌های حاصل از هزینه‌های مذکور در جزء‌های (‌دو) و (‌سه) ‌بند (2) را پس از کسر مخارج و هزینه‌های ضروری برای اجرای این پروتکل، میان طرف های ‌متعاهد به طور مساوی تقسیم خواهد کرد.

5- مبالغ حاصل از هزینه‌های تبعی مقرر در جزء (‌دو) بند (2)، در پایان هر سال‌ بین طرف های متعاهد ذی‌نفع تقسیم خواهد شد. این تقسیم به نسبت تعداد علائمی خواهد ‌بود که در هر یک از طرف های مزبور برای حمایت از آنها طی سال مورد نظر تقاضانامه داده‌ شده است. در مورد طرف های متعاهدی که در آنجا بررسی صورت می‌گیرد تعداد فوق‌ضرب در عدد ثابتی می‌گردد که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

6- مبالغ حاصل از هزینه‌های تکمیلی مقرر در جزء (‌سه) بند (2)، طبق همان‌ قواعد پیش‌بینی شده در بند (5) تقسیم خواهد شد.

7- ‌الف – هر طرف متعاهدی می‌تواند اعلام کند که در ارتباط با هر ثبت بین‌المللی که‌ نامش طبق ماده (3 ثالث) در آن ثبت ذکر شده است و در ارتباط با تجدید این گونه ثبت‌ بین‌المللی، مایل است به جای سهم خود از درآمد حاصل از هزینه‌های تبعی و تکمیلی،‌ مبلغی را دریافت کند (‌که از این پس «‌هزینه جداگانه» خوانده می‌شود) که میزان آن در‌اعلامیه مزبور مشخص خواهد شد و در اعلامیه‌های بعدی قابل تغییر است، ولی این ‌میزان نمی‌تواند بیشتر از معادل مبلغی باشد که اداره طرف متعاهد مذکور حق دریافت آن‌ را از متقاضی برای یک ثبت ده ساله دارد یا بیشتر از معادل مبلغی باشد که اداره طرف ‌متعاهد حق دریافت آن را از مالک ثبت برای تجدید ده ساله ثبت علامت در دفتر ثبت آن ‌اداره دارد. مبلغ ذخیره شده حاصل از این رویه بین‌المللی از مبلغ فوق‌الذکر کسر می‌شود.‌ در مواردی که این هزینه جداگانه پرداخت می‌شود،

‌یک – هیچ گونه هزینه تبعی مذکور در جزء (‌دو) بند (2) قابل پرداخت نخواهد بود، ‌تنها به این شرط که اسامی طرف های متعاهدی که به ‌موجب این جزء اعلامیه‌ای صادر‌کرده‌اند طبق ماده (3 ثالث) ذکر شده باشد،

‌دو – هیچ گونه هزینه تکمیلی مذکور در جزء (‌سه) بند (2) در رابطه با هر طرف ‌متعاهدی که اعلامیه‌ای را به موجب این جزء صادر کرده‌است، قابل پرداخت نخواهد بود.

ب – هر اعلامیه‌ای که طبق جزء (‌الف) صادر می‌شود می‌تواند در اسناد اشاره ‌شده‌ در بند (2) ماده (14) درج گردد و تاریخ نافذشدن اعلامیه مزبور همان تاریخ ‌لازم‌الاجراء ‌شدن این پروتکل درخصوص کشور یا سازمان بین‌الدولی صادرکننده اعلامیه‌ مزبور خواهد بود. چنین اعلامیه‌ای را می‌توان بعداً نیز صادر کرد که در این صورت،‌ اعلامیه مزبور سه ماه پس از وصول آن توسط مدیرکل، یا در هر تاریخ مؤخری که در ‌اعلامیه ذکر شود، در مورد هر ثبت بین‌المللی که تاریخ آن همان تاریخ نافذ شدن اعلامیه یا‌ بعد از آن است، نافذ خواهد شد.

‌ماده 9 – ثبت تغییر در مالکیت ثبت بین‌المللی

 دفتر بین‌المللی به درخواست شخصی که ثبت بین‌المللی به نام او صورت گرفته، یا ‌به‌ درخواست اداره ذی‌نفع به ‌اعتبار سمت آن یا به درخواست یک شخص ذی‌نفع، هرگونه ‌تغییر در مالکیت ثبت را در مورد تمام یا برخی از طرف های متعاهد که در قلمرو آنها، ثبت ‌مذکور نافذ است و در مورد تمام یا برخی از کالاها و خدماتی که در فهرست ثبت ذکر ‌شده‌اند، در دفتر ثبت بین‌المللی ثبت خواهد کرد، مشروط بر اینکه مالک جدید شخصی ‌باشد که طبق بند (1) ماده (2)، حق تسلیم تقاضانامه‌های بین‌المللی را داشته باشد.

‌ماده 9 مکرر- ثبت موضوعات خاص راجع به ثبت بین‌المللی دفتر بین‌المللی در دفتر ثبت بین‌المللی موارد زیر را ثبت خواهد کرد :

‌یک – هر تغییر در نام یا نشانی مالک ثبت بین‌المللی،

‌دو – تعیین نماینده برای مالک ثبت بین‌المللی و هرگونه اطلاعات مربوط دیگر‌ راجع به نماینده مذکور،

‌سه – هرگونه محدودیت در مورد کالاها یا خدمات مندرج در ثبت بین‌المللی در ‌ارتباط با تمام یا برخی از طرف های متعاهد،

‌چهار- هرگونه صرف‌نظر کردن، لغو یا ابطال ثبت بین‌المللی در ارتباط با تمام یا‌ برخی از طرف های متعاهد،

‌پنج – هرگونه اطلاعات مربوط دیگری که در آیین‌نامه تصریح شده و راجع به‌ حقوق علامتی است که موضوع ثبت بین‌المللی قرار گرفته است.

‌ماده 9 ثالث – هزینه‌های ثبت موارد خاص هرگونه ثبتی طبق ماده (9) یا ماده (9 مکرر) ممکن است مشمول پرداخت هزینه‌ای‌ گردد.

‌ماده 9 رابع – اداره مشترک برای چند کشور متعاهد

1- اگر چند کشور متعاهد توافق کنند که مقررات داخلی خود درباره علائم را‌ یکسان نمایند، می‌توانند به اطلاع مدیرکل برسانند که :

‌یک – اداره مشترکی جانشین ادارات ملی هر یک از آنها خواهد شد و

‌دو – کل قلمروهای مربوط به آنها، از نظر اعمال تمام یا بخشی از مقرراتی که قبل از ‌این ماده ذکر شده‌اند، و همچنین از نظر مقررات مواد (9 خامس) و (9 سادس)، به عنوان‌ یک کشور واحد تلقی خواهد شد.

2- اطلاعیه مذکور پس از سه ماه از تاریخی که مدیرکل آن را برای سایر طرف های ‌متعاهد ارسال کرد، نافذ خواهد بود.

‌ماده 9 خامس – تبدیل ثبت بین‌المللی به تقاضانامه‌های ملی یا منطقه‌ای در مواردی که ثبت بین‌المللی به درخواست اداره مبدأ طبق بند (4) ماده (6) برای ‌تمام یا بخشی از کالاها و خدمات مندرج در ثبت مذکور باطل می‌گردد، اگر شخصی که‌ مالک ثبت بین‌المللی بوده است، جهت ثبت همان علامت تقاضانامه‌ای به اداره هر یک از ‌طرف های متعاهد که در قلمرو آن ثبت بین‌المللی اعتبار داشت تسلیم کند، تقاضانامه مزبور‌به نحوی تلقی خواهد شد که گویی در تاریخ ثبت بین‌المللی طبق بند (4) ماده (3) یا در‌تاریخ ثبت گسترش قلمرو حمایت طبق بند (2) ماده (3 ثالث) تسلیم شده است و اگر ثبت‌ بین‌المللی دارای حق تقدم بوده باشد، ثبت اخیر از همان حق تقدم بهره‌مند خواهد بود،‌ مشروط بر اینکه ؛

‌یک – تقاضانامه مزبور ظرف سه ماه پس از تاریخ ابطال ثبت بین‌المللی تسلیم شده‌ باشد،

‌دو – کالاها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست کالاها و خدمات ‌مشمول ثبت بین‌المللی در ارتباط با طرف متعاهد مربوط باشند.

‌سه – در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاکم، از جمله شرایط راجع به‌ پرداخت هزینه‌ها رعایت شده باشد.

‌ماده 9 سادس – حمایت از موافقتنامه مادرید (‌استکهلم)

1- در مواردی که درخصوص یک تقاضانامه بین‌المللی یا یک ثبت بین‌المللی ‌معین، اداره مبدأ، اداره کشوری است که هم عضو این پروتکل و هم عضو موافقتنامه‌ مادرید (‌استکهلم) است، مقررات این پروتکل در قلمرو هیچ کشور دیگری که عضو این ‌پروتکل و همچنین عضو موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) است، تأثیری نخواهد داشت.

2- مجمع می‌تواند پس از انقضای ده سال از تاریخ لازم‌الاجراء‌ شدن این پروتکل ‌ولی نه قبل از انقضای پنج سال از تاریخی که در آن اکثریت کشورهای طرف موافقتنامه ‌مادرید (‌استکهلم) عضو این پروتکل شده‌اند، با اکثریت سه‌چهارم آراء، مشمول بند (1)‌ فوق را لغو یا حوزه آن را محدود کند. تنها آن دسته از کشورهائی که هم در موافقتنامه‌مذکور و هم در این پروتکل عضویت دارند می‌توانند در رأی‌گیری مجمع شرکت کنند.

‌ماده 10 – مجمع

1- ‌الف – طرف های متعاهد در همان مجمعی عضویت خواهند داشت که کشورهای‌ متعاهد موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) عضو آن هستند.

ب – هر طرف متعاهد دارای یک نماینده در مجمع خواهد بود که می‌تواند از یاری ‌نمایندگان علی‌البدل، مشاورین و کارشناسان بهره‌مند شود.

ج – هزینه‌های هر هیأت نمایندگی به عهده طرف متعاهدی خواهد بود که آن را‌ منصوب کرده است، مگر هزینه‌های مسافرت و مدد معاش تنها یک نماینده هر طرف ‌متعاهد که از صندوق اتحادیه پرداخت خواهد شد.

2- مجمع علاوه بر وظایفی که طبق موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) به عهده دارد،‌ همچنین به امور زیر خواهد پرداخت :

‌یک – انجام کلیه امور راجع به اجرای این پروتکل.

‌دو – دادن دستوراتی به دفتر بین‌المللی راجع به تدارک فراهمایی‌های بازنگری این‌ پروتکل، باتوجه مقتضی به اظهارنظرهای آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه که عضو این ‌پروتکل نیستند.

‌سه – تصویب و اصلاح مقررات آیین‌نامه مربوط به اجرای این پروتکل.

‌چهار – انجام وظایف دیگری که طبق این پروتکل مقتضی باشد.

3- ‌الف – هر طرف متعاهدی دارای یک رأی در مجمع خواهد بود. در اموری که صرفاً‌ به کشورهای عضو موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) مربوط می‌شود، طرف های متعاهدی که‌ عضو موافقتنامه مزبور نیستند حق رأی نخواهند داشت. از سوی دیگر در موضوعاتی که‌ صرفاً راجع به طرف های متعاهد است، فقط طرف های اخیرالذکر حق رأی خواهند داشت.

ب – نصف اعضای مجمع که دارای حق رأی در موضوع مورد نظر باشند،‌حدنصاب لازم برای رأی‌گیری در مورد آن موضوع خاص را تشکیل می‌دهند.

ج – قطع نظر از مقررات جزء بند (ب) اگر در هر جلسه مجمع، تعداد اعضای مجمع‌که حق رأی در موضوع مورد نظر دارند، کمتر از نصف ولی مساوی یا بیشتر از ثلث اعضای ‌مجمع باشند که در آن موضوع مورد نظر دارای حق رأی هستند، مجمع می‌تواند به استثنای ‌تصمیمات راجع به آیین‌کار خود در سایر موارد تصمیم‌گیری کند. کلیه تصمیمات مزبور‌ تنها در صورتی نافذ خواهند بود که شرایطی که از این پس مقرر می‌شوند رعایت شده ‌باشند. دفتر بین‌المللی تصمیمات مذکور را برای آن دسته از کشورهای عضو مجمع که‌ دارای حق رأی در آن موضوع هستند ولی نمایندگان آنها در جلسه حاضر نبوده‌اند ارسال‌خواهد کرد و از آنها خواهد خواست که ظرف سه ماه از تاریخ ارسال، رأی مثبت یا منفی یا‌ ممتنع خود را کتباً اعلام کنند. اگر پس از انقضای مدت مزبور تعداد اعضایی که به طریق ‌فوق رأی مثبت یا منفی یا ممتنع خود را اعلام داشته‌اند به تعدادی برسد که صرفاً دستیابی ‌به حدنصاب در جلسه کمبود وجود داشته است، تصمیمات مزبور نافذ خواهند بود،‌ مشروط بر اینکه در همان زمان، اکثریت مورد نیاز هنوز هم با این تعداد حاصل باشد.

‌د – با رعایت مقررات جزء (‌هـ) بند (2) ماده (5) و بند (2) ماده (9 سادس)، ماده (12) و بند (2) ماده (13)، تصمیم‌گیری‌ها در مجمع براساس دو سوم آراء داده شده‌ خواهد بود.

‌هـ- آراء ممتنع به عنوان رأی محاسبه نخواهند شد.

‌و – یک نماینده معرف یک عضو مجمع بوده و تنها می‌تواند یک رأی به نام آن ‌بدهد.

4- مجمع علاوه بر اجلاس های عادی و فوق‌العاده به نحو مقرر در موافقتنامه‌ مادرید (‌استکهلم)، به درخواست یک چهارم اعضای مجمع که دارای حق رأی در مورد ‌موضوعات پیشنهادی برای درج در دستور اجلاس هستند، به دعوت مدیرکل اجلاس‌فوق‌العاده تشکیل خواهد داد. دستور کار اجلاس فوق‌العاده را مدیرکل تهیه خواهد کرد.

‌ماده 11 – دفتر بین‌المللی

1- انجام ثبت بین‌المللی و وظایف مرتبط به آن، همچنین سایر تکالیف اداری،‌ به ‌موجب این پروتکل یا راجع به آن به عهده دفتر بین‌المللی خواهد بود.

2- الف – دفتر بین‌المللی طبق دستورات مجمع، برگزاری فراهمایی‌های بازنگری این ‌پروتکل را تدارک خواهد کرد.

ب – دفتر بین‌المللی می‌تواند درباره تدارک فراهمایی‌های بازنگری، با سازمان های ‌بین‌الدولی و سازمان های بین‌المللی غیردولتی مشورت کند.

ج – مدیرکل و اشخاصی که از سوی او تعیین می‌شوند، بدون داشتن حق رأی در‌ مباحثات فراهمایی‌های مزبور شرکت خواهند کرد.

3- دفتر بین‌المللی سایر وظایف محوله در ارتباط با این پروتکل را انجام خواهد ‌داد.

‌ماده 12 – امور مالی

تا آنجا که به طرف های متعاهد مربوط می‌شود، امور مالی اتحادیه تابع همان مقررات‌ مندرج در ماده (12) موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) خواهد بود، مشروط بر اینکه هرگونه ‌ارجاع به ماده (8) موافقتنامه مزبور به عنوان ارجاع به ماده (8) این پروتکل تلقی شود. به‌ علاوه از لحاظ جزء (ب) بند (6) ماده (12) موافقتنامه مزبور، سازمان های متعاهد به‌شرط‌تصمیم به اتفاق آرای مغایر از سوی مجمع، در ردیف کشورهای دارای سهم الشرکه طبقه 1 (‌یک) طبق کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تلقی خواهند شد.

‌ماده 13 – اصلاح بعضی از مواد پروتکل

1- پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (10)، (11) و (12) و ماده حاضر می‌تواند‌به ابتکار هر طرف متعاهد یا مدیرکل باشد. مدیرکل پیشنهادهای مزبور را حداقل شش ماه ‌قبل از بررسی آنها در مجمع، برای طرف های متعاهد ارسال خواهد کرد.

2- اصلاحات مواد مذکور در بند (1) فوق به تصویب مجمع خواهد رسید. این ‌تصویب نیازمند رأی سه ‌چهارم آرای داده شده خواهد بود، مشروط بر اینکه هرگونه ‌اصلاح ماده (10) و بند حاضر بر مبنای چهار پنجم آرای داده شده باشد.

3- هرگونه اصلاح مواد مذکور در بند (1) فوق، یک ماه پس از اینکه مدیرکل ‌اطلاعیه‌های کتبی قبولی را که طبق روندهای قانون اساسی کشورهای مربوط صادر ‌می‌شوند، از سوی سه ‌چهارم کشورها و سازمان های بین‌المللی مزبور که در زمان تصویب ‌اصلاحیه عضو مجمع و دارای حق رأی نسبت به اصلاحیه بوده‌اند دریافت کرد، ‌لازم‌الاجراء خواهد شد. هرگونه اصلاح این مواد که به نحو مزبور قبول شود، تمام کشورها‌ و سازمان های بین‌الدولی را که در زمان لازم‌الاجراء ‌شدن اصلاحیه یا در تاریخ مؤخری، ‌طرف متعاهد محسوب می‌شوند ملزم خواهد ساخت.

‌ماده 14 – عضویت در پروتکل، لازم‌الاجراء‌ شدن

1- الف – هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می‌تواند‌به عضویت این پروتکل درآید.

ب – به علاوه، هر سازمان بین‌الدولی نیز می‌تواند در صورت رعایت شرایط زیر ‌به ‌عضویت این پروتکل درآید :

‌یک – حداقل یکی از کشورهای عضو آن سازمان، عضو کنوانسیون پاریس برای‌ حمایت از مالکیت صنعتی باشد،

‌دو – آن سازمان برای ثبت علائمی که دارای اثر قانونی در قلمرو سازمان مزبور‌هستند یک اداره منطقه‌ای داشته باشد، مشروط بر اینکه اداره مزبور مشمول اطلاعیه ‌مندرج در ماده (9 رابع) نباشد.

2- هر کشور یا سازمان اشاره شده در بند (1) فوق می‌تواند این پروتکل را‌ امضاء‌کند. کشور یا سازمان مزبور در صورت امضای این پروتکل می‌تواند سند تصویب،‌ قبولی یا تأیید این پروتکل را بسپارد یا اگر این پروتکل را امضاء نکرده است سند الحاق به ‌این پروتکل را بسپارد.

3- اسناد اشاره شده در بند (2) فوق به دبیرکل سپرده خواهند شد.

4- ‌الف – این پروتکل سه ماه پس از این که اسناد تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق‌سپرده شدند، لازم‌الاجراء خواهد گردید، مشروط بر اینکه حداقل یکی از اسناد مزبور را‌یک کشور عضو موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) و حداقل یکی دیگر از اسناد مزبور را‌ کشوری که عضو موافقتنامه مادرید (‌استکهلم) نیست یا هر یک از سازمان های اشاره شده‌ در جزء (ب) بند (1) سپرده باشد.

ب – درخصوص هرکشور یا سازمان دیگر اشاره شده در بند (1)، این پروتکل سه ‌ماه پس از اینکه موضوع تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق آن کشور یا سازمان به مدیرکل ‌اطلاع داده شد، لازم‌الاجرا خواهد گردید.

5- هر کشور یا سازمان اشاره شده در بند (1) فوق می‌تواند به هنگام سپردن اسناد‌ تصویب، قبولی یا تأیید یا الحاق خود به این پروتکل اعلام کند که حمایت ناشی از هر ثبت ‌بین‌المللی را که طبق این پروتکل و قبل از تاریخ لازم‌الاجراء‌ شدن پروتکل مزبور برای آن‌کشور انجام شده است را نمی‌توان به کشور مزبور تسری داد.

‌ماده 15 – لغو

1- این پروتکل بدون محدودیت زمانی معتبر خواهد بود.

2- هر طرف متعاهدی می‌تواند با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مدیرکل این ‌پروتکل را لغو کند.

3- لغو، یکسال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط مدیرکل اعتبار قانونی خواهد ‌یافت.

4- هیچ طرف متعاهدی حق لغو مذکور در این ماده را پیش از انقضای پنج سال از‌ تاریخی که پروتکل حاضر در مورد آن طرف متعاهد لازم‌الاجراء شده است، اعمال ‌نخواهد کرد.

5- ‌الف – در مواردی که علامت موضوع ثبت بین‌المللی، در تاریخ نافذ شدن لغو در‌ کشور یا سازمان بین‌الدولی لغو کننده معتبر باشد، مالک آن ثبت می‌تواند جهت ثبت همان ‌علامت، تقاضانامه‌ای به اداره کشور یا سازمان بین‌الدولی لغوکننده تسلیم کند. تقاضانامه‌به نحوی تلقی خواهد شد که گویی در تاریخ ثبت بین‌المللی طبق بند (4) ماده (3) یا در‌تاریخ ثبت گسترش قلمرو حمایت طبق بند (2) ماده (3 ثالث) تسلیم شده است و اگر ثبت ‌بین‌المللی دارای حق تقدم باشد، ثبت اخیر از همان حق تقدم بهره‌مند خواهد بود،‌ مشروط بر اینکه :

‌یک – تقاضانامه مزبور ظرف مدت دو سال از تاریخ نافذشدن لغو، تسلیم شده‌باشد.

‌دو – کالاها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست کالاها و خدمات ‌مشمول ثبت بین‌المللی در ارتباط با کشور یا سازمان بین‌الدولی لغوکننده باشند.

‌سه – در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاکم، از جمله شرایط راجع به ‌پرداخت هزینه‌ها رعایت شده باشد.

ب – مقررات جزء (‌الف) فوق همچنین در مورد هر علامتی اعمال خواهد شد که‌موضوع یک ثبت بین‌المللی نافذ در قلمرو طرف های متعاهد غیر از کشور یا سازمان ‌بین‌الدولی لغوکننده در تاریخی باشد که لغو اعتبار قانونی می‌یابد و مالک آن به دلیل لغو،‌ دیگر حق تسلیم تقاضانامه‌های بین‌المللی طبق بند (1) ماده (2) را ندارد.

‌ماده 16 – امضاء، زبان ها، وظایف نگهدارنده سند

1- ‌الف – این پروتکل در نسخه‌ای واحد به زبان های انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی‌امضاء خواهد شد و پس از خاتمه دوره افتتاح آن برای امضاء در مادرید، نزد مدیرکل‌ سپرده خواهد شد. متون به هر سه زبان اعتبار یکسان خواهند داشت.

ب – مدیرکل متون رسمی این پروتکل را، پس از مشاوره با حکومت‌ها و ‌سازمان های ذی‌نفع، به زبان های عربی، چینی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، پرتغالی و روسی و‌به زبان های دیگری که ممکن است مجمع تعیین کند، تهیه خواهد کرد.

2- این پروتکل تا تاریخ 10 دی 1368 (31 دسامبر 1989) در مادرید برای امضاء‌ مفتوح خواهد ماند.

3- مدیرکل دو نسخه از متن امضاء شده این پروتکل را که دولت اسپانیا تصدیق‌کرده است برای تمام دولت ها و سازمان های بین‌الدولی که به عضویت این پروتکل در می‌آیند ‌ارسال خواهد کرد.

4- مدیرکل این پروتکل را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رساند.

5- مدیرکل مراتب امضاء، سپردن اسناد تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق،‌لازم‌الاجراشدن این پروتکل و اصلاحات آن، هر اطلاعیه لغو و هر اعلامیه پیش‌بینی شده‌ در این پروتکل را به اطلاع تمام دولت ها و سازمان های بین‌المللی که ممکن است به عضویت ‌این پروتکل در آیند یا عضو آن هستند، خواهد رساند.